Hatályos 2023.09.07. napjától

1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Adequit Magyarország Kft. (székhely:  1116 Budapest, Szalóki utca 23., cégjegyzékszám: 01-09-345015 ; a „Társaság” „Szolgáltató” „mi”), mint a www.adequit-consulting.hu honlap („Honlap”) üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató alkalmaz.

A Honlap platformot biztosít eladó céget hirdetők és céget venni kívánók számára a cégadásvételhez szükséges szolgáltatások igénybevételére, illetve ezen szolgáltatásokról való tájékozódáshoz.

A jelen Tájékoztató a Honlapon keresztül a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató foglalja össze, hogy milyen adatokat tárolunk felhasználóinkról, és hogyan használjuk ezeket az adatokat. A Tájékoztató többek között kitér arra, hogy milyen módon biztosítjuk, hogy az adatok naprakészek legyenek, hogy a felhasználók az adatokhoz hozzáférjenek, azt módosíthassák, törölhessék és panaszt tehessenek.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás vezet, valamint az Honlapon megjelenő Hirdetők adatkezeléseire.

Eltérő rendelkezés hiányában az ÁSZF-ben használt fogalmak megfelelően alkalmazandók a Tájékoztatóban is.

A Tájékoztatóban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze tartalmát, hogy tisztában legyen a módosításokkal.

2. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Szolgáltató az adatkezelő, azaz a Szolgáltató felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Adequit Magyarország Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Szalóki utca 23.

Cégjegyzékszám: 01-09-345015

Email: info@uzletresz.com

Honlap: www.uzletresz.com

3. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

Az Adatkezelő honlapján a szolgáltatásai minőségének és biztonságának javításához, a honlapra látogatók felhasználói élményének növeléséhez, és a Honlap használatának figyelemmel kíséréshez az érintett egyes informatikai azonosítóit megismerheti. Ilyen azonosító adatok különösen, de nem kizárólagosan: az Érintett számítógépének IP-címe, az internetszolgáltatóra vonatkozó adatok, a böngészéshez használt böngésző típusa és verziószáma, az Érintett operációs rendszere. Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Weboldalakra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíthetik.

A sütik leírását és az alkalmazott sütik listáját a Süti Szabályzat tartalmazza.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja alapesetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása a külön jelölt kivételekkel. Önkéntes adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti emailcímre küldött, ezirányú kérésével.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, kivéve amennyiben a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez ennél hosszabb időtartam szükséges.

5. Az általunk esetlegesen gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
Név, emailcím, a Honlap használatának céljaA felhasználó által a Honlap üzemeltetőjének küldött üzenet.A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Az Érintett böngészéshez használt eszközének típusaBöngészés optimalizálása Az egyéb személyes adatokkal nem kerül összekapcsolásra, ezen adatkezelés kizárólag statisztikai célokat szolgálA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása Az Adatkezelők jogos érdeke
Sütik, érintett informatikai azonosítóiFelhasználói preferenciák és tulajdonságok azonosítása, a felhasználói élmény és a szolgáltatási teljesítményének fokozása, Honlap optimalizálása, biztonsági követelmények és/vagy tanúsítások ellenőrzése.A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása Az Adatkezelők jogos érdeke
Felhasználó IP címe és böngészési előzményekJogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében Ezen túlmenően az egyéb személyes adatokkal nem kerül összekapcsolásra, ezen adatkezelés kizárólag statisztikai célokat szolgálAz Adatkezelők jogos érdeke  

Ezen adatok kezelésének célja a Honlap üzemeltetése és a Szolgáltatások nyújtása, beleértve:

Hírlevélre feliratkozás esetén követhetjük annak használatát, például, hogy a hírlevél megnyitását, az abban található linkekre való kattintást.

Az adatok gyűjtésére sor kerülhet akkor, amikor meglátogatja Honlapunkat, nekünk küld üzenetet emailben vagy a Honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon, és más módokon.

Személyes adatot a Szolgáltató elsősorban akkor kezel, ha erre a Felhasználó önkéntesen hozzájárul. Önkéntes hozzájárulás hiányában a Szolgáltató akkor kezel adatot, ha erre jogszabály felhatalmazza vagy kötelezi, vagy a Szerződés teljesítése, vagy a Szolgáltató jogos érdeke és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán szükséges.

Igyekszünk csak a Szolgáltatásaink nyújtásához minimálisan szükséges mennyiségű adatot gyűjteni.

Személyes adatokat nem osztunk meg harmadik felekkel marketing célból, az önkéntes hozzájárulás esetét kivéve.

6. Adatfeldolgozó

A Szolgáltató a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni. Adatfeldolgozókat vehetünk igénybe például a következő célokból: tárhely biztosítása, honlap karbantartása, hírlevél kezelése, fizetések feldolgozása és lebonyolítása, számlázás, könyvelés, marketingtevékenység.

NévCím
Websupport Magyarország Kft1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Google Ireland LimitedIreland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House

7. Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról az ésszerűen szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

A Felhasználó által megadott email cím és jelszó használatával történő belépésekért felelősség a Felhasználót terheli.

8. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok törlésére a következő határidőket alkalmazzuk:

A fel nem sorolt esetekben az adatkezelések szükségességét évente legalább egy alkalommal áttekintjük.

9. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A Szolgáltató a Felhasználók által megadott személyes adatokat nem ellenőrizni, így annak helytállóságáért a Felhasználó felel

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

A Szolgáltató késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A törlés megtagadható, ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; vagy ha az jogi igények védelméhez illetve érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

A hírlevélről a leiratkozás a hírlevélben található leiratkozás link használatával történik. Leiratkozás esetén a Felhasználó adata a hírlevél adatbázisból törlésre kerül.

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Szolgáltató felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Szolgáltató korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Szolgáltató ezt akadályozná.

Ha a Szolgáltató elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Szolgáltató egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Szolgáltató megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Szolgáltató köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Szolgáltató ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.